محل برگزاری کارگاه
1391-12-01

محل برگزاری کارگاه سالن کهربای دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف می باشد. شرکت کنندگان محترم خارج از دانشگاه لطفا از درب اصلی دانشگاه واقع در خیابان آزادی مراجعه نمایند.

[Map]

1 2 3 4 5