تکمیل ظرفیت کارگاه
1391-11-30

با توجه به تکمیل ظرفیت کارگاه خواهشمند است قبل از پرداخت هزینه ثبت نام با دبیرخانه کارگاه تماس حاصل فرمائید. کارگاه مسئولیتی در مورد وجوهی که پس از تاریخ 91/11/29 بدون همآهنگی با دبیرخانه کارگاه پرداخت شده باشند نداشته و وجوه پرداختی را پس از پایان کارگاه با کسر 15% عودت مینماید.

1 2 3 4 5