عملکرد انتشاراتی موسسه اسپرینگر
1391-11-19

در حال حاضر موسسه انتشاراتی اسپرینگر حدود 2000 عنوان مجله علمی را بطور منظم منتشر میکند. همچنین این موسسه 300 مجله علمی را بصورت متن باز (Open access) ارائه می کند که از لحاظ آماری بیشترین تعداد مجلات متن باز توسط یک موسسه در سطح جهان می باشد. آقای کریس بندال، دبیر ارشد انتشارات این موسسه، در طی سخنرانی خود در کارگاه، آمار به روز و جالب توجهی را در رابطه با وضعیت انتشارات علمی در سطح جهان و فرصتها و چالشهای محققین در این رابطه ارائه خواهند نمود.

1 2 3 4 5