سخنرانی مدیر موسسه ادانز در کارگاه
1391-11-14

آقای دکتر گرییر (Prof. K. Greer) مدیر موسسه ادانز (Edanz) در رابطه با انتخاب مجله هدف با توجه به محتوای مقاله و ابزار جدید موسسه ادانز در این رابطه توضیح خواهند داد.

1 2 3 4 5