کاهش هزینه ثبت نام در کارگاه آموزشی ویژه ی دانشجویان
1391-11-07

با توجه به درخواستهای مکرر و حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه، هزینه ی ثبت نام در کارگاه برای دانشجویان به 120,000 تومان کاهش داده شده است. با توجه به ظرفیت محدود، به دانشجویان علاقه مند توصیه میشود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

ما به التفاوت هزینه ی پرداختی توسط دانشجویانی که ثبت نام نموده اند، در اسرع وقت به ایشان عودت داده می شود.

1 2 3 4 5